VEDTÆGTER

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

World Energy Council

 

The energy leaders' network promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all

VEDTÆGTER FOR DEN DANSKE NATIONALKOMITE

 

WORLD ENERGY COUNCIL

 

§ 1

 

DEN DANSKE NATIONALKOMITE (i det følgende kaldet Komiteen) repræsenterer Danmark i WORLD ENERGY Council’s (i det følgende kaldet WEC) internationale organisation, World Energy Council Ltd., som "subscriber" i henhold til WEC's vedtægter.

 

Komiteen arbejder for WEC's formål og inden for rammerne af WEC Ltd.

 

Komiteen formidler information om energi mellem dansk forskning og dansk erhvervsliv, danske foreninger (inden for området), serviceinstitutter, koncessionerede værker og lignende samt danske offentlige myndigheder pa den ene side og WEC på den anden side.

 

Dette søges opnået ved aktivt -

 

- at tilføre den offentlige debat saglig viden om energi ved afholdelse af møder og udsendelse af pjecer m.m.

- at stille publikationer og rapporter fra WEC’s virksomhed og møder til rådighed for medlemmer og andre interesserede

- at foranledige danske rapporter til dansk deltagelse i WEC's konferencer, udstillinger m.m.

- at foranledige dansk deltagelse i WEC's komiteer og arbejdsgrupper samt at tage initiativ til dannelse af arbejdsgrupper på områder, der interesserer dansk erhvervsliv og forskning

- at orientere om WEC’s møder og andre aktiviteter

 

§ 2

 

MEDLEMMER

 

Komiteen optager som medlemmer virksomheder, foreninger, institutter, offentlige myndigheder m.m., som udøver en væsentlig del af deres daglige virke inden for energiområdet og tilknyttede områder, herunder miljø.

 

I tvivlstilfælde træffer præsidiet endelig beslutning om optagelse eller ikke-optagelse af et nyt medlem.

 

Præsidiet kan indbyde særligt sagkyndige personer til at indtræde som medlemmer i Komiteen. Et sådant medlemskab omfatter en periode på 3 år. Indbydelsen kan gentages.

 

§ 3

 

LEDELSE

 

Komiteen ledes af et præsidium bestående af 7 personer, der vælges blandt medlemmerne.

Det skal tilstræbes, at præsidiemedlemmerne så vidt muligt kommer fra de primære energiforsyningsselskaber, fra energileverandørselskaberne, fra erhvervs- og industrivirksomheder samt fra forskningsinstitutterne.

 

Præsidiet vælger i sin kreds en præsident og en vicepræsident.

 

Præsidenten repræsenterer præsidiet udadtil.

 

Danske medlemmer af WEC’s permanente komiteer, danske arbejdsgruppeformænd samt andre personer involveret i WEC’s aktiviteter kan indbydes til at deltage som observatører i præsidiets møder.

 

Valg af et medlem af præsidiet gælder for tre ar ad gangen, og genvalg kan finde sted. Et medlem af præsidiet er på valg hvert år.

 

Hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer præsidiet sig og vælger herunder præsidenten for perioden frem til næste generalforsamling.

 

Såfremt et præsidiemedlem udtræder i løbet af en valgperiode, fortsætter præsidiet indtil næste ordinære generalforsamling, hvor et nyt medlem vælges. Såfremt mere end et præsidiemedlem udtræder, indkaldes til en ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 4

 

SEKRETARIATET

 

Præsidiet bistås af et sekretariat.

 

Præsidiet træffer beslutning om karakter og omfang af sit behov for sekretærbistand, og præsidiet kan træffe nærmere aftale med et medlem om, at sekretariatet placeres hos vedkommende.

 

Ved behov kan præsidiet efter bemyndigelse fra Komiteen udpege en daglig leder.

 

§ 5

 

TEGNINGSRET OG PROKURA

 

Komiteen tegnes af præsidenten eller i dennes forfald af en vicepræsident.

 

Prokura kan meddeles.

 

§ 6

 

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel af præsidiet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom. Samtidig udsendes dagsorden for mødet.

 

Hvert år inden udgangen af april måned afholdes generalforsamling.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skaI i det mindste indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Præsidiets beretning

3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår

4. Forelæggelse til godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

5. Valg af medlem, eventuelt medlemmer, til præsidiet

6. Valg af revisor

7. Eventuelle forslag fra medlemmerne

8. Eventuelt

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være indgivet inden udgangen af januar måned, for at de kan blive optaget til behandling på generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling har medlemmer af Komiteen, en repræsentant for sekretariatet samt de personer, som måtte have modtaget indbydelse fra præsidiet til at deltage i det pågældende medlemsmøde.

 

Hvert medlem har én stemme. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog § 11.

 

§ 7

 

WEC AKTIVITETER

 

Deltagelse i de af WEC afholdte konferencer og møder står åben for ethvert medlem af Komiteen.

 

I tilfælde af krav herom fra arrangørerne kan præsidiet reducere antallet af deltagere.

 

Forslag om etablering af nye arbejdsgrupper rettes til præsidiet, som behandler forslaget i henhold til WEC’s konstitution og overvejer sponsorstøtte.

 

§ 8

 

MEDLEMSBIDRAG

 

Udgifterne ved komiteens virksomhed afholdes ved årlige bidrag, der fastsættes i forbindelse med fremlæggelsen af budget ved den ordinære generalforsamling.

 

Der fastsættes fem bidragsgrupper, der i rimeligt forhold afspejler medlemmernes størrelse. Præsidiet udarbejder hvert år forslag til medlemsbidragets størrelse per gruppe. Dette, sammen med de enkelte medlemmers gruppeplacering, som fastsættes af præsidiet, danner grundlag for præsidiets budgetforslag for det kommende år.

 

§ 9

 

REGNSKAB OG BUDGET

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Bogføring og regnskabsvæsen samt budgettering forestås af sekretariatet under præsidiets ansvar.

 

§ 10

 

REVISION

 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, valgt af generalforsamlingen, jfr. § 6.

 

§ 11

 

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

 

Ændring af disse vedtægter, herunder beslutning om at lade Komiteen træde i likvidation, kræver, at et forslag herom har været optaget på dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede har stemt herfor.

 

§ 12

 

LIKVIDATION

 

I tilfælde af likvidation skal Komiteens resterende formue anvendes til forskning eller uddannelse inden for rammerne af Komiteens formålsparagraf. Beslutning herom træffes af det sidst fungerende præsidium, henholdsvis af likvidator.

 

Godkendt på generalforsamlingen d. 3. april 1995

 

Ændringer godkendt på generalforsamlingen d. 27. februar 1997

 

Ændringer godkendt på generalforsamlingen d. 7. februar 2001

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50